Monthly Archives

mars 2015

 • BLOG Inspiration

  An amazing and inspiring coloring book

  SecretGarden01

  I have always been a huge fan of Johanna Basford. She has the most beautiful inky drawings! A while ago in 2013 she launched this inky treasure hunt and coloring book. I just had to have it.

  Jeg har alltid vært en stor fan av Johanna Basford. Hun har de vakreste tusjtegninger! For en stund siden i 2013 lanserte hun denne skattejakt og fargeleggings boken. Jeg bare måtte ha den.

  SecretGarden02

  She has also launched another book called “Wonderlands”, but it got sold out before I was able to buy it :( And now there is a book called “Enchanted forest”, I have to get that!

  Hun har også lansert en annen bok som heter “Wonderlands”, men den ble dessverre utsolgt før jeg rakk å kjøpe den :( Nå er det også kommet en bok som heter “Enchanted forest”, den må jeg jo bare ha!SecretGarden03

  This book “Secret Garden” is a wonderful coloring book, but I have not been able to color it because I love the contrast with these beautiful inky black lines against the white pages.

  Denne boken Secret Garden” er en flott fargeleggingsbok, men jeg har ikke vært i stand til å farge i den fordi jeg elsker kontrasten med disse vakre svarte linjene mot det hvite papiret.SecretGarden04

  I actually got “busted” by Johanna for not coloring it!

  Jeg ble faktisk tatt på “fersken” av Johanna for ikke å farge i den!

  JohannaTweet

  SecretGarden05

  Well…..I still haven´t been able to color in it!!! I like it so much just the way it is!

  Vel ….. jeg fortsatt ikke vært i stand til å farge i den!!! Jeg liker den godt som den er!SecretGarden06 SecretGarden07

  BUT, today when I was buying milk and bread at the grocery store what do I see?!!

  MEN, i dag når jeg skulle kjøpe melk og brød på matbutikken hva får jeg se?!!

  Denhemmeligehagen

  Johanna´s book in Norwegian! I had to buy that too, and now I can color in this one and keep the other one black and white!

  I know….I´m a geek ;)

  Johanna’s bok på norsk! Jeg måtte kjøpe den også, og kan jeg jo fargelegge i denne og holde den andre helt svart og hvit!

  Jeg vet …. jeg er en geek ;)

  0
 • BLOG Illustration

  What really happens after you’ve given birth?

  Vel, dette er to av tingene som kan skje etter at du har født barn!

  Well, these are two of the things that can happen after you’ve given birth!

  6ILS

  3ILSJeg laget disse for en oppgave på skolen. De var ment å være for en morsom brosjyre, men noen ganger lurer jeg på om det faktisk er noe sannhet i dette likevel ;)

  I made these for a task at school. They were supposed to be for a fun brochure, but sometimes I wonder if it actually is some truth in this anyway ;)

  0